Goshin Bushido- programme Kyu 

 

Technique

Jaune

Orange

Verte

Bleue

Marron

Gardes

-

Postures  

hidari kamae,migi kamae

-

zenkutsu,kokutsu

mukamae no kamae

-

shiko dashi

 

 

 

 

Déplacements

ayumi ashi,hiki ashi,hiraki ashi

hiki,nagashi ar. hiraki

tsugi ashi,roppo,shikko

irimi,o irimi

tobi ashi

irimi senkai

 

 

Educatifs

-

 Parades

-

Te hodoki

tsuppari,oshi kaeshi,shinogi

-

harai uke,age uke,gedan barai

-

1 à 3

nigiri kaeshi,neiji kaeshi

-

yoko uke,otoshi uke

-

4 à 7

hiki otoshi

-

soto uke

-

8 à 12

 

-

 

-

13 à 15

 

Atemi

-

Clés

-

Projection

-

Immobilisation  

maete,gyakuzuki ,hiza,maegeri,shotei

-

kote gaeshi

-

o soto gari

-

robuse

metsubishi,shuto,mawashigeri,nukite

-

shiho nage,waki gatame

-

mukae daoshi,ashi barai

-

ude garami

uraken,empi,haito,nukite,yokogeri

-

yuki chigae,kote mawaishi

-

o goshi,tai otoshi,uchi gari

-

gassho gatame

tetsui,ushirogeri

-

tenbin,hara gatame

-

harai goshi,han sutemi

-

sankaku

uramawashigeri,maetobigeri

-

hatchi mawashi

-

tobu nage,tani otoshi,sutemi

-

hiza hishigi

Chutes

arrière,latérale

avant :plat ventre,roulée,roue

avec obstacle (partenaire’s’)

avec chaise

depuis chaise,table…

Bujutsu

 

idori ippon dori

idori kuruma daoshi

idori karami nage,tachi ippon dori

shiho nage

ushiro eri dori

ushiro kata otoshi

Bushido Kenpo

-

Goshin Ho

-

au sol

-

Randori

gardes,poings

-

katatedori

-

opposition « ludique »

-

 

 

coude,pied circulaire

-

katateryotedori,ryotedori

-

kamae et ashi tori

-

à deux,technique annoncée

pied direct,genou

-

ushirokatatedori,ushiroryotedori

-

shime et kaeshi waza

-

2 à tour de rôle + entraide self

saisies,défenses

-

eridori,sodedori

-

Kaeshi,osae

-

entraide

sparring

-

maekakaedori,ushirokakaedori

-

renzoku kaeshi

-

entraide poings/pieds

Kata

 

Goshin kata ichi

Sanshin ichi ,Goshin kata ni

Hakko kata ichi

Tanbo no kata ichi


mise à jour: 26 septembre 2017

compteur de visites :

compteur site gratuit